Betalningsmodeller

Vilket pris man som bolag ska betala för en rekrytering är ett ständigt hett diskussionsämne. Vi på Sekando har talat med över 500 bolag om vilka utmaningar de upplever med rekrytering och kan konstatera att många tycker att priset man betalar för att få hjälp av ett rekryteringsbolag är högt.

Alla rekryteringsbolag använder sig inte av samma typ av betalningsmodell. Det finns en uppsjö att välja mellan och de skiljer sig åt ganska markant.


Success fee

Den enklaste modellen är den som kallas “success fee”. Kunden betalar en på förhand överenskommen summa (eller faktor av månadslönen) till rekryteringsbolaget efter det att kunden ingått anställningsavtal med sin nya kollega. Modellen innebär minimal risk för kunden, men kan också innebära ett mindre “commitment” från rekryteringsbolagen. Om rekryteringsbolagen på förhand erhåller en andel av betalningen i startarvode (vilket beskrivs nedan) sätts dels en press på rekryteringsbolaget att leverera, vilket också skulle kunna innebära att de faktiskt lägger mer tid, kraft och energi på ett sådant uppdrag än ett där de enbart har “success fee”. Dessutom är sannolikheten att rekryteringsbolaget förlorar uppdraget till en konkurrent mindre än vid “success fee”, vilket också kan öka deras incitament att slutföra uppdraget. 


Splits

Olika typer av splits (2-split, 3-split och 4-split) är vanligt förekommande modeller. Samtliga bygger på att rekryteringsbolaget erhåller olika på förhand överenskomna procentuella andelar av det totala arvodet vid det tillfälle då en specifik milstolpe av processen uppnåtts. Exempel på dessa milstolpar kan vara:

  • vid uppstart
  • vid kandidatpresentation
  • vid signering
  • efter avslutad provanställning


Grundidén med dessa splits är att ge en säkerhet åt rekryteringsbolaget. Om kunden under arbetets gång skulle vilja avsluta processen i förtid har rekryteringsbolaget inte gjort arbetet “gratis”, vilket skulle vara fallet vid “success fee”. Kritiken som ibland riktas mot denna typ av betalningsmodell från kundsidan är:

men om vi betalar 33% vid uppstart, och sedan ytterligare 33% vid kandidatpresentation och är direkt missnöjda med kvalitén och önskar avsluta samarbetet, då har vi betalat 66% för…ingenting?

Head of Talent Acquisition

Ett annat potentiellt problem som löses genom en uppdelad betalningsmodell är att 100% av betalningen baseras på en (!) underskrift. Om kandidaten skulle säga upp sig inom exempelvis två veckor har denne rätt att gå på dagen (givet att den innehar en provanställning), och kunden har betalat för – ingenting.

För att ta höjd för den typen av problematik kan man som ovan nämnt ha en andel av betalningen som infaller först efter avslutad provanställning.

Men är det verkligen rimligt att hävda att en betydande andel av rekryteringsbolagets betalning ska baseras på hur väl en kandidat anses passa 6 månader in i anställningen när den absoluta majoriteten av den upplevelsen grundas på hur väl det anställande bolaget har “onboardat” sin nya kollega?

Kanske, kanske inte.

Genom Sekando kan du jämföra både priser & betalningsmodeller. Oavsett om du föredrar en lösning som är baseras på “Success fee” eller öppen för splits kan du låta våra anslutna rekryteringsbolag skräddarsy det bästa alternativet för dig. 

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people