DEL 2 – “3 slutsatser om rekryteringens utmaningar”

Under 2021 intervjuade vi på Sekando över 200 anställande chefer, HR-ansvariga och rekryterare på anställande bolag för att ta reda på vilka deras största utmaningar är inom rekrytering.

De vanligaste utmaningarna

Vad grafen nedan visar är ett medelvärde av svaren på frågan: “hur hög igenkänningsgrad känner du med påstående X”. Respektive påstående är redovisat under staplarna. En hög stapel indikerar alltså hög igenkänningsgrad, medan en låg stapel indikerar en låg igenkänningsgrad.

Vi har även kikat på varians i svaren, det vill säga i vilken utsträckning svaren skiljer sig från varandra vilket kommer redovisas längre fram i serien.

1. ”Vi får för få kvalificerade kandidater som på egen hand söker våra tjänster.”

2. ”Vi har Inte tid att sköta rekryteringsprocessen själva.”

3. ​​”Vi vill inte sköta rekryteringsprocessen på egen hand.”

4. ”Vi tycker det är svårt att säkerställa att vi når de bästa kandidaterna.”

5. ”Vi tycker att det tar för lång tid att rekrytera.”

6. ”Vi tycker det är svårt med färdighets- och personlighetstester.”

7. ”I förhållande till den tjänst som erbjuds är det för dyrt med rekryteringsbolag.”

8. ”Det är jobbigt att hantera rekryteringsbolag.”

9. ”Kvalitén på kandidaterna som presenteras via rekryteringsbolag är generellt sett för låg.”

10. ”Rekryteringsbolagen saknar ett bra verktyg att presentera sina kandidater på.”

Slutsatser

Slutsats 1: “I förhållande till den tjänst som generellt sett erbjuds är det för dyrt med rekryteringsbolag”

Utmaningen har den absolut högsta graden av igenkänning. Genomsnittet av svaren vi fått visar att påståendet har en väldigt hög grad av igenkänning (7.67). Om det beror på att de tillfrågade är missnöjda, tycker att priset redan från början är för högt eller någon annan parameter kan vi enbart spekulera i.

En intressant inblick på samma ämne är att vi under samma samtal har fått indikationer om att pris är långt ifrån den viktigaste parametern när det kommer till välja rekryteringspartner. Det går visserligen inte att utesluta att denna åsikt är något man vill tro snarare än den direkta verkligheten, men om det tvista de lärde.

Slusats 2: “Vi får för få kvalificerade kandidater som på egen hand söker våra tjänster”

Utmaningen visar på den näst högsta nivån av igenkänningsgrad vilket lirar väl med den problematik som redovisades på den fria frågan om det största problemet. En följd av denna utmaning blir att ta hjälp av experter, rekryteringsbolag för att lösa de rekryteringsbehov man som bolag har.

Rekryteringsbranschen blir större, både sett till antal bolag och dess omsättning och även om det i vissa kretsar finns en irritation mot den (se slutsats 1) är den av allt att döma direkt nödvändig.

Slutsats 3: “ Vi vill inte sköta rekryteringsprocessen på egen hand”

Utmaningen har den absolut lägsta graden av igenkänning. Vad den säger är att majoriteten av alla tillfrågade bolag vill egentligen sköta rekryteringsprocessen på egen hand, men har svårt att ta hand om samtliga delar på grund av tidsbrist, kandidatbrist eller av andra anledningar.

Vilka har egentligen svarat?

De som svarat på våra frågor och utgör urvalsgruppen är redovisad nedan. Vi har valt att sammanställa flera olika titlar till respektive avdelningar, då samtliga tillfrågade antingen var anställande chef eller tillhörde en HR-avdelning.

Eftersom rollen HR Business Partner kan betyda en sak på en mindre ekonomibyrå i Västerås och en helt annan sak på ett globalt bolag med över 10 000 anställda behöver vi också adressera skillnaderna på de olika tillfrågade bolagen. 53% av de tillfrågade bolagen har huvudkontor i Stockholm, medan övriga har sin bas i övriga Europa med primärt fokus Norden, exempelvis: Köpenhamn (5.9%), Göteborg, (6%) och Malmö (6.9%).

Vad gäller branscher har vi valt att inte göra någon avgränsning, utan täcker 18 olika branscher med störst täckning på Financial Services (14.6%) och Information Technology and Services (9.7%).

De tillfrågade bolagens storlek har varierat kraftigt, med allt från enmansbolag till stora koncerner med 20 000+ anställda, men med primärt fokus på SMEs (Small and Medium-sized Enterprises). Skillnaden i svaren baserat på de olika grupperna redovisas inte i denna sammanställning, men går att ta del av längre fram i serien.

För att få fram de svar vi sökte lät vi de tillfrågade personerna:

a) svara fritt på frågan om vilken deras största utmaning kopplat till rekrytering är, och

b) bedöma igenkänningsgrad av en handfull på förhand förberedda utmaningar. Enkelt uttryckt lät vi urvalsgruppen besvara om huruvida utmaningen vi nämnde var vanligt förekommande eller ej hos dess bolag.

Vi ville ta reda på:

1) hur vanlig utmaningen är: ett problem som enbart existerar hos 1 av 100 bolag är ett förhållandevis litet problem.

2) hur stort problem utmaningen orsakar: ett problem vars lösning du inte är redo att betala för är ett förhållandevis litet problem.

3) hur den potentiella lösningen skulle kunna se ut: en lösning som inte är attraktiv för fler än 1 av 100 bolag är en förhållandevis dålig lösning.

Ytterligare en parameter vi kikat på i undersökningen rör bolagets tillväxt av anställda. Ett bolag som anställer 1-10 pers i veckan ställs sannolikt inför andra typer av utmaningar än ett bolag som enbart sysslar med ersättningsrekryteringar (0% growth), men inte heller tillväxttakt eller “growth rate” kommer att redovisas i denna del, men går att ta del av längre fram i serien.

Välkommen till Sekando!

Se vilka områden Sekando täcker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people